Servizos

Servizos de recollida de lixo e limpeza viaria do concello de  Ponteareas

Punto Limpo

Lembre que dispon dun punto limpo para poder levar distintos tipos de enseres e resíduos.

Recollida de enseres voluminosos

No caso de enseres voluminosos pode contar co servizo de recollida con cita previa.

Incidencias, reclamacións, suxerencias

Póñase en contacto para notificar incidencias,queixas e suxestións.

13 %
Cost reduction
+ 0 %
Efficiency
50 %
Less consumption

Limpeza Viaria

  • Varrido, baldeo e limpeza de alcorques .
  • Retirada de carteis e limpeza de pintadas
  • Limpeza de pintadas e retirada de carteis e pancartas
  • Limpezas urxentes (de acción inmediata)
  • Actuacións puntuais continxencias meteorolóxicas
  • Plans de actuación en situacións de emerxencia

Recollida de residuos domésticos

Servizos de recollida de Lixo

Outros servizos

Outros servizos para os ciudadanos
  • Xestión do punto limpo
  • Recollida de enseres voluminosos
  • Asesoramento para a compostaxe domiciliario