Voluminosos

Mobles e aparellos de interior de vivienda

Retirada de voluminosos

Os cidadáns que desexen desprenderse de mobles, aparellos e outros residuos voluminosos cuxa recollida non sexa obxecto de recollida separada segundo a ordenanza do concello ou de acordo coa normativa aplicable, deberán:

a) Entregalos no punto limpio, ou
b) Utilizar o servizo especial de recollida domiciliaria establecido polo concello, con solicitude previa.

Operativa

Servizo de recollida de enseres ou aparellos voluminosos procedentes do interior da vivendaTeña en conta  que este servizo recollerá exclusivamente residuos de orixe doméstica. Os procedentes da actividade industrial o comercial débenllos entregar os produtores ás empresas xestoras autorizadas.

 

Este servizo debe solicitarse mediante cita previa chamando ao teléfono de atención gratuito 986 640 307

 

NON pode retirar como voluminosos

  • Residuos de aparatos eléctricos ou electrónicos, estes deben ser entregados ao distribuidor no momento da compra ou no punto limpio.
  • Residuos de construcción e demolición de obras menores. Estes deben ser entregados ao xestor autoizado ou no punto limpo se non superan os límites establecidos.
  • Aqueles que non proveña do interior da vivenda ou non sexan mobles ou aparellos
50 %
uso por veciños
+ 70
Domicilios atendidos cada mes
+ 0 %
Incremento uso anual